гр. София, бул. "Джеймс Баучър" 120, Офис 1 dding@abv.bg 02 963 57 22

За нас

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:

Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения; Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти; Дружеството започва своята дейност в областта на проектиране и строителство на външни електрозахранвания на жилищни сгради и промишлени обекти, и изграждане на вътрешни електроинсталации на същите, направа на нови и реконструкция на съществуващи трансформаторни постове, направа на ново улично и парково осветление от основаването си през 1993 г..

Фирмата доставя и монтира съвременни машини и съоръжения, свързани с разпределението на електроенергия – монтажни трансформаторни постове, комплектни трансформаторни постове /КТП/, мачтови трансформаторни постове, сухи и маслени трансформатори, комплектни разпределителни устройства /КРУ/, кондензаторни регулатори за реактивна енергия /ККУ/, табла НН и др.

“Д&Д – инженеринг” ЕООД изпълнява улични, паркови и площадкови осветления с най-съвременни осветителни тела в зависимост от изискванията на инвеститора.

Фирмата доставя и монтира UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване.

Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради.

Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване.

Машините и съоръженията се доставят от световно известните марки

Услуги

  • - Направа на външно ел захранване с кабели НН 1 кV, включително направа на тръбни РVC мрежи;
  • - Направа на кабелни линии СрН 10, 20, 35 кV и ВН 110kV;
  • - Направа на ел.проводи с напрежение до 110 кV;
  • - Монтаж на трафопостове – подземни, надземни, МКТП, БКТП, включително доставка на машини и съоръжения за тях;
  • - Направа на вътрешни ел.инсталации за всички видове сгради – жилищни, административни и промишлени;
  • - Доставка и монтаж на дизелгенератори за резервно захранване и кондензаторни батерии за регулиране на потреблението на реактивна енергия;
  • - Направа на улично, парково, алейно и специално осветление;
  • - Направа на проекти и проектосметни документации, включително проучване и съгласуване по всички гореизброени позиции, комплектовани с ПБЗ /план за безопасност и здраве/ и пожарна безопасност.

Галерия